Nowy katalog okoliczności uprawniających policjanta do otrzymania uposażenia w pełnej wysokości pomimo zwolnienia od zajęć służbowych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się “Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich”.

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1064) wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID¬¬ 19 (Dz. U. poz. 2112, z późn. zm.), którą znowelizowano art. 121b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą”, rozszerzając katalog okoliczności uprawniających policjanta do otrzymania uposażenia w pełnej wysokości pomimo zwolnienia od zajęć służbowych.

Zgodnie z nowymi regulacjami zawartymi w art. 121b ust. 5 pkt 8 oraz ust. 6 pkt 4 ustawy:

  • policjant zachowuje prawo do 100% uposażenia, jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzone zakażenie lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby.
  • Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy policjant został zwolniony od zajęć służbowych na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby.
  • Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w art. 121b ust. 5 pkt 8 i ust. 6 pkt 4 ustawy, stwierdza pisemnie przełożony właściwy do spraw osobowych lub upoważniona przez niego osoba.

Projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Projekt oraz uzasadnienie w załącznikach

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzoru-rocznego-zestawienia-zbiorczego-przyczyn-przebywania-policjantow-na-zwolnieniach-lekarskich

ZAŁĄCZNIKI

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź