Fundusz Ochrony Prawnej

Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie pomocy prawnej policjantów, na każdym etapie postępowania karnego, w czasie lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, popełnienia czynów przestępczych nie związanych ze służbą, popełnienia wykroczeń z wyłączeniem czynów popełnionych po działaniem alkoholu bądź z niskich pobudek oraz pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem opinii prawnych dotyczących działalności i dokumentacji Funduszu Ochrony Prawnej. W uzasadnionych przypadkach komisja może jednakże przyznać zwrot poniesionych kosztów pomimo tego, że czyn został popełniony pod działaniem alkoholu.

Jeżeli czyn przestępczy popełniony został w okolicznościach wskazujących na fakt, iż sprawca w czasie jego zaistnienia mógł być w stanie po spożyciu alkoholu, rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów nastąpi dopiero po ogłoszeniu prawomocnego wyroku przez sąd.

Pomoc finansowa może być udzielana w formie:4. Pomoc finansowa może być udzielana w formie: pokrycia  kosztów pośrednictwa prawnego; pokrycia kosztów pomocy prawnej w postępowaniu przygotowawczym, sądowym; pokrycia w części lub  całości kosztów związanych z postępowaniem cywilnym będącym następstwem postępowania karnego.

Pomocy udziela się wyłącznie w formie refundacji kosztów po przedstawieniu wniosku o zwrot poniesionych wydatków na ochronę prawną – załącznik nr 3, dołączeniu do wniosku oryginałów faktury VAT  lub rachunku wystawionego przez kancelarię adwokacką lub obrońcę reprezentującego wnioskodawcę w toczącym się postępowaniu  oraz  innych dokumentów dotyczących okoliczności zdarzenia lub toczącego się postępowania.