Historia Związku

RYS HISTORYCZNY NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW NA MAZOWSZU W OKRESIE DWUDZIESTU PIĘCIU LAT ISTNIENIA

Jedenastego mają 1990 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, który w swoich szeregach skupił funkcjonariuszy Policji oraz emerytów i rencistów Milicji Obywatelskiej.

Związek zawodowy najpierw milicjantów, a następnie policjantów powstawał w trudzie i faktycznie dopiero trzecia próba okazała się udana mimo wielu przeszkód, a nawet był czas szykan, represji i uwięzienia. Winniśmy pamięć również tym którzy 92 lata temu w odzyskującej niepodległość Polsce podjęli próbę utworzenia Związku Zawodowego milicjantów warszawskich. Podziwiać również należy wyobraźnię wyprzedzającą czas, odwagę i determinację kolegów w 1981 roku w dążeniu do słusznego  celu.

Trzecia próba też przypadła na czas szczególny – odzyskiwania suwerenności państwowej, odchodzenia od ustroju zniewalającego  do reform, które człowieka i jego prawa uczynić miały głównym  podmiotem. Minęło wiele miesięcy nim przyznano nam rację i uznano za jedyną  reprezentację funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, a wkrótce odrodzonej Policji.

Zanim doszło do tej historycznej chwili nasz związkowy rodowód przedstawiał się następująco:

– 14 października 1918 roku powstaje Komisja Organizacyjna  Związku Zawodowego Milicji Obywatelskiej stołecznego miasta Warszawy

– 04 kwietnia 1919 roku – 1000 warszawskich milicjantów na zebraniu w Warszawie przyjęło statut i zwróciło się do Sejmu RP  o zalegalizowanie Związku.W maju 1919 roku pod groźbą zwolnienia milicjantów Związek Zawodowy zaniechał dalszej działalności

– 01 czerwca 1981 roku około 1000 milicjantów z całej Polski postanowiło na spotkaniu w Warszawie o utworzeniu  Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej   

– 25 września 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zawiesił postępowanie rejestracyjne, a organizatorzy zostali zwolnieni ze służby, w stanie wojennym wielu z nich internowano, szykanowano i represjonowano.

Ponownie na przełomie miesięcy od września do grudnia 1989 roku w całej Polsce tworzą się komitety założycielskie NSZZ Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. W dniach 9 i 10 stycznia 1990 roku w Kiekrzu powołana zostaje Krajowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Następnie 11 maja 1990 roku następuje rejestracja NSZZ Policjantów, a w dniach 10-14 października 1990 roku odbywa się pierwszy Zjazd NSZZ Policjantów. Pierwszym Przewodniczącym Związku zostaje wybrany Roman Hula – późniejszy Komendant Główny. Kolejnymi Przewodniczącymi Związku zostali:

– w latach 1990 – 1993 – Andrzej Kosiak

– w latach 1993 – 1994 – Grzegorz Korytowski

– w latach 1994 – 1995 – Jan Małek

– w latach 1995 – 1999 – Andrzej Żwański 

– w latach 1999 – 2012 – Antoni Duda

– w latach 2012 – 2016 – Grzegorz Nems

– od roku 2016 funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego pełni Rafał Jankowski.

Geneza Związku na terenie garnizonu mazowieckiego, w skład którego wchodzą byłe województwa radomskie, ciechanowskie, ostrołęckiego, płockie i siedleckie jest bardzo podobna do przedstawionego wyżej. Podejmowane próby utworzenia organizacji związkowych w każdym z byłych województw garnizonu mazowieckiego w roku 1981 kończyły się niepowodzeniem, a dla wielu naszych kolegów funkcjonariuszy uczestniczących w tym projekcie wiązały się z załamaniem kariery, a nawet odejściem ze służby w poczuciu krzywdy.

W poszczególnych województwach naszego garnizonu grupy inicjatywne powstawały w formie Tymczasowych Komitetów założycielskich NSZZ Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i tak: w Radomiu pod przewodnictwem Bogusława Jamki, Ciechanowie – Edmunda Śmigielskiego, Ostrołęce – Tadeusza Gawkowskiego, Płocku –Tadeusza Klimczewskiego i Siedlcach – Romana Foltyna. Przełomem na szczeblu krajowym jak również naszego regionu był Zjazd Przedstawicieli Grup Inicjatywnych i Komitetów Założycielskich w Kiekrzu w których licznie uczestniczyli przedstawiciele naszych byłych województw.Od tego momentu rozpoczął się proces powstawania organizacji związkowych we wszystkich jednostkach w ówczesnych województwach wchodzących w skład naszego garnizonu. 

Dzień 11 mają 1990 roku stał się dniem prawnych narodzin Związku, który zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych jest organizacją powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów zawodowych oraz  socjalnych policjantów, emerytów i rencistów oraz ich rodzin, a w swej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej i innych organizacji. Po powstaniu województwa mazowieckiego, w skład którego weszły wymienione uprzednio województwa w dniach 27 i 28 września 1999 roku odbyła się Wojewódzka Konferencja Delegatów, która wyłoniła Zarząd Wojewódzki.

Pierwszym Przewodniczącym garnizonu mazowieckiego został wybrany Zbigniew Dąbrowski który zajmował tę funkcję do 2004 roku. Przewodniczącymi w kolejnych latach byli:

– 2004 – 2008 – Andrzej Trawczyński, 

– 2008 – 2012 – Grzegorz Nems, 

– 2012 – po wyborze Grzegorza Nemsa na funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, funkcję Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego do roku 2016 pełnił Rafał Kruk.  

– 2016 – obecnie – Dariusz Brzezicki.

Powołany przed 20 laty NSZZ Policjantów działa legalnie i jako organizacja związkowa współtworzył szeregi Policji, z determinacją walcząc o poprawę warunków służby, godne życie policjantów, emerytów i rencistów oraz pracowników policji. Na skutek działań naszych przedstawicieli, dzisiaj poprzez przynależność do Forum Związków Zawodowych jesteśmy trzecia centralą związkową w kraju. Nasi przedstawiciele są także w Komisjach Dialogu Społecznego. Poprzez umiejętność porozumienia się ze wszystkimi związkami Służb Mundurowych prowadzimy wspólne działania na rzecz poprawy warunków służby i warunków bytowych. Jaką siłę stanowią połączone Związki służb mundurowych, mogliśmy się przekonać wielokrotnie w trakcie wielu manifestacji, w których zawsze licznie uczestniczyliśmy.