Fundusz Prewencyjny PZU

Pobierz dokument:

Regulamin Funduszu Prewencyjnego

Wiosek do Komisji Funduszu Prewencyjnego PZU

Zasady sporządzania wniosków i przyznawania refundacji z funduszu Prewencyjnego PZU

1. Wniosek do Funduszu Prewencyjnego PZU musi zawierać:

1)  przedkładany wniosek do niniejszej Decyzji musi być zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 (do pobrania również na stronie www.mazowiecka.policja.gov.pl) i musi być uzupełniony czytelnie o:

  • stopień (stanowisko) imię i nazwisko, Wydział, Jednostka, ID, tel. Służbowy i komórka,
  • kogo i czego dotyczy,
  • czy osoba jest ubezpieczona, jeśli chodzi o członków rodziny również (dokładnie jakie składki są potrącane, kwoty składek i daty przystąpienia),
  • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  • podpisane zobowiązanie o nieubieganie się o refundację z innego źródła;

2)    zaświadczenie lekarskie określające jakich chorób dotyczy leczenie, (nie może być opisane ogólnikowo np. choruje na szereg chorób przewlekłych, taka formuła jest nie do przyjęcia,  rodzaj choroby musi być sprecyzowany) lub karta leczenia szpitalnego, ewentualnie inne dokumenty świadczące o chorobie, ciężkich przypadkach itp. Do każdej choroby należy podłączyć zaświadczenie od właściwego lekarza;

3)    oryginały faktur/rachunków potwierdzających poniesione koszty. Faktury/rachunki muszą być opisane przez wnioskodawcę: na fakturach należy pozostawić leki dotyczące danego schorzenia (resztę należy wykreślić) i określić ich przeznaczenie, tj. jaki lek jest przypisany do danego schorzenia/choroby. Tak przygotowane faktury/rachunki winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Faktury, których łączna kwota poniesionych kosztów leczenia przekracza 7.000 zł. należy załączyć do wniosku wraz z ich kopiami potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem”.

2. Faktury mają być również czytelne, podpisane i podbite przez pracownika apteki ewentualnie lekarza, itp. Nie będą rozpatrywane faktury z ogólnym opisem: wizyta lekarska, usługa stomatologiczna itp. Musi być konkretnie napisane na fakturze jakie badanie/zabieg/czynność wykonał lekarz. W przypadku gdy lekarz nie chce opisać faktury w inny sposób w zaświadczeniu lekarskim musi być sprecyzowane konkretne schorzenie.

3. W przypadku sporządzania wniosku dla współmałżonka lub dorosłego dziecka, oświadczenie oraz zobowiązanie znajdujące się na wniosku musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych.

Wniosek niezgodny z ww. wytycznymi zostanie zwrócony do wnioskodawcy do uzupełnienia i przedłożenia go do komisji w ciągu 2 miesięcy do rozpatrzenia na najbliższej komisji.

Rozliczenie faktur będzie możliwe tylko rok wstecz.

Z funduszu mogą korzystać:

1) policjanci i pracownicy ubezpieczeni w PZU ale zgodnie z § 6 Regulaminu Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2015” !!!;
2)  małżonkowie lub partnerzy doubezpieczeni przy ww (osoby te muszą posiadać minimum pakiet socjalny w ubezpieczeniu Policja 2015;
3)  dzieci nieletnie nieubezpieczone ale tylko w funduszu socjalnym;
4) dzieci do 18 roku życia (jeśli się uczą do 25 roku życia-w takim przypadku należy dołączyć kserokopię legitymacji) w wariantach pozostałych ale tylko przy wykupieniu pakietu partnerskiego na dziecko lub doubezpieczenie pakietem rodzinnym.

Nie refundowane są:

1) faktury za hotele, wyżywienie dla opiekunów dzieci nieletnich będących w sanatoriach;
2) faktury za paliwo, parkingi, płatne autostrady;
3) faktury za kurierów, opłaty pocztowe;
4) paragony;
5) nieczytelne faktury;
6) opraw okularowych;
7) stomatologii i ortodoncji estetycznej;
8) aparatów na zęby ( nie dotyczy dzieci ).

PZU nie refunduje:

– zakup tabletek antykoncepcyjnych (chyba że służą do leczenia poważnej choroby);
– protez stomatologicznych (kosmetyka)
– usług ortodontycznych stomatologicznych w zakresie estetyki;
– aparatów na zęby (nie dotyczy dzieci);
– usług stomatologicznych w zakresie estetyki;
– zabiegów nadpotliwości;
– dopłat do pokoju w sanatorium;
– faktur za hotele, wyżywienie dla opiekunów dzieci nieletnich będących w sanatoriach;
– faktur za paliwo, parkingi, płatne autostrady;
– kropli do nosa;
– wizyt lekarskich – wymagają opisu specjalisty jakiego dotyczą;
– emolium, oilatum;
– oprawki okularów korekcyjnych;
– termoforów;
– odżywek dla dzieci;
– mleka dla dzieci;
– suplementów diety i witamin (chyba, że lekarz na zaświadczeniu stwierdzi, że są one niezbędne przy danym schorzeniu;
– soków;
– remontów nie związanych z adaptacją pomieszczeń sportowych w jednostkach organizacyjnych Policji;
– przesyłek kurierskich i opłat pocztowych;
– nieczytelnych faktur;
– paragonów.

Telefon kontaktowy ZW NSZZP – 701 29-83, fax – 701 2257 (tel. miejski 48 345 29 83, fax miejski 48 345 22 57)