Fundusz Prewencyjny PZU

Pobierz dokument:

Regulamin Funduszu Prewencyjnego 2023

Wiosek do Komisji Funduszu Prewencyjnego PZU 2023

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2023

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do KGP 2023

Wykaz dokumentów załączonych do wniosku 2023

 

Zasady sporządzania wniosków i przyznawania refundacji z funduszu Prewencyjnego PZU

1. Refundacja kosztów leczenia przysługuje osobom ubezpieczonym w PZU Życie w Programie Policja 4.0:
a. Ubezpieczeni policjanci i pracownicy Policji,
b. Ubezpieczeni małżonkowie i partnerzy policjantów i pracowników Policji,
c. Ubezpieczone małoletnie dzieci do 18 roku życia policjantów i pracowników Policji,
d. Ubezpieczone pełnoletnie dzieci policjantów i pracowników Policji.

2. Wniosek można złożyć raz w roku.

3. Wniosek musi być wypełniony czytelnie z wypełnionymi wszystkimi punktami (pkt. 4 wniosku fakultatywnie). Wniosek należy dokładnie wypełniać ( stopień/ stanowisko, imię, nazwisko, identyfikator, jednostkę KWP Wydział, KMP/KPP, tel. kom. ). Wnioski nie spełniające tych wymogów zostaną zwrócone do poprawy.

4. Wniosek niekompletny podlega uzupełnieniu w wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji terminie. Po tym terminie wniosek zostanie rozpatrzony odmownie.

5. Wniosek raz złożony nie podlega uzupełnieniu o kolejne faktury. W uzasadnionych przypadkach Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentacji innej niż ww.

6. Wniosek musi zawierać potwierdzenie ubezpieczenia.

7. Do wniosku należy dołączyć:
a. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez wszystkie osoby dorosłe ujęte we wniosku;
b. Wykaz wszystkich dokumentów, tj. zaświadczenia, karty informacyjne, inne dokumenty potwierdzające schorzenia (w kserokopiach), oryginały faktur lub rachunków. Łączna kwota wszystkich rachunków powinna być zliczona i wpisana na końcu wykazu;
c. Oryginały i kserokopie faktur lub rachunków w przypadku, gdy ogólna kwota poniesionych kosztów przekracza 7000 zł (w takim przypadku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych dla KWP i KGP);
d. Faktury i rachunki zwłaszcza leków na odwrocie muszą być opisane;
e. Faktury i rachunki opisane jako usługa/wizyta medyczna/stomatologiczna bez ścisłej informacji na zaświadczeniu lekarskim nie będą rozpatrywane;
f. Faktury i rachunki poniżej 20 zł nie będą brane pod uwagę;
g. Faktury i rachunki częściowo zrefundowane przez PZU powinny być opisane w jakiej kwocie
(również zapis ten powinien się znaleźć we wniosku w odpowiedniej rubryce).

8. Honorowane są faktury za rok bieżący i poprzedni.

9. We wniosku fakultatywnie możliwe jest wskazanie wysokości dochodów brutto osiągniętych w ostatnim miesiącu.

10. Dofinansowanie do siłowni – rozpatrywane będą tylko 4 wnioski w ciągu roku z całego garnizonu.

11. Refundacja szkieł korekcyjnych będzie przyznana tylko w przypadku wyraźnego wskazania na fakturze jaki był koszt szkieł. Nie są refundowane soczewki kontaktowe.

12. Leczenie in Vitro – refundowana jest diagnostyka, sama procedura nie jest refundowana (mrożenie zarodków z biopsją itp. nie kwalifikuje się do refundacji).

13. Nie refundowane są:

* dermokosmetyki  

* soczewki

* peruki

WAŻNE:

– Komisja nie udziela informacji kiedy będą posiedzenia – wnioski można składać w każdej chwili (zgodnie z regulaminem Komisja musi odbyć posiedzenie raz na kwartał) jak również o przyznanych środkach finansowych,

– ewentualne informacje dotyczące niejasnych spraw związanych ze składaniem wniosku udzielana jest informacja tylko pod numerem 701 29-83,

– Po posiedzeniu Komisja przesyła dokumentację finansową do Koordynatora PZU, który dokonuje sprawdzenia  ewentualnego uzupełnienia dokumentacji a następnie zatwierdzenia (ma na to 3 miesiące ) po czym PZU przelewa pieniądze na konto  KWP z/s w Radomiu. Po zatwierdzeniu przez PZU środków Komisja sporządza dokumentację dla Wydziału Finansów i wraz z Protokołem przedstawia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji do zatwierdzenia,

– Po posiedzeniu jeśli wniosek jest zwracany do uzupełnienia lub też rozpatrzony odmownie w ciągu kilku dni jest przesłany do wnioskodawcy. Pozostałe wnioski oczekują na zatwierdzenie przez PZU.