Wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do KGP w sprawie ponoszenia kosztów wykonywania zdjęć do legitymacji służbowych

ilustracja

24 października 2018 r. działając na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i art. 241 KPA oraz § 10 pkt 3 Statutu NSZZ Policjantów przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski przesłał na ręce Komendanta Głównego Policji wniosek o podjęcie działań w celu dokonania zmiany przepisów, które zdejmą z funkcjonariuszy polskiej Policji obowiązek ponoszenia kosztów wykonania zdjęć niezbędnych do wydania legitymacji służbowej.

*****************

Art. 61 ustawy o Policji stanowi jedynie, że policjant ma obowiązek posiadania legitymacji służbowej. Z treści przepisu nie wynika, aby to na funkcjonariuszach policji spoczywał obowiązek pokrycia kosztów wykonania fotografii do legitymacji.

Nie można zgodzić się z twierdzeniem wyrażonym w stanowisku Naczelnika Wydziału Kadr KWP we Wrocławiu, że skoro ustawa nakłada na policjantów obowiązek posiadania legitymacji służbowej i nie wskazuje, kto ma pokryć koszty wykonania fotografii, to przyjąć należy, że wydatki na fotografie mają ponosić policjanci. W tym miejscu należy odwołać się do wyrażonego w art. 31 ust. 3 Konstytucji zakazu zmuszania kogokolwiek do zachowań, których ustawa nie nakazuje. Nałożenie na policjantów obowiązku pokrycia kosztów wykonania zdjęcia do legitymacji służbowej jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, albowiem nie ma regulacji prawnej, która nakładałaby na funkcjonariuszy policji taki obowiązek.

Zdaniem opiniującej legitymacja służbowa należy do kategorii wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych określonych art. 71 ustawy z dnia 4 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz.58). Zgodnie z ust. 2 art. 71 ustawy o Policji szczegółowe zasady przyznawania i użytkowania wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych określa Komendant Główny Policji. Analizując unormowania normatywne stwierdzić należy, że do dnia dzisiejszego zasady i procedury związane z wykonywaniem fotografii do legitymacji służbowych nie zostały doprecyzowane, jak to ma miejsce w innych służbach mundurowych, np. Straży Granicznej.

Więcej na stronie NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego pod poniższym linkiem:

 

 

źródło

Zostaw odpowiedź