O co służby mundurowe pytają Komitety Wyborcze?

ilustracja

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała do Komitetów Wyborczych, które zostały zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach do Parlamentu 2019′ wystąpienie w sprawach żywotnych dla całego środowiska służb mundurowych.

Chcemy uzyskać od Komitetów Wyborczych odpowiedź na pytania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, zagadnień związanych z funkcjonowaniem służb mundurowych w Polsce, działań jakie podejmą w tej dziedzinie po wejściu do polskiego Parlamentu oraz jak widzą przyszłą współpracę z władzami Federacji.

Przekazane Federacji przez Komitety Wyborcze odpowiedzi będą przedstawione naszemu środowisku zawodowemu celem podjęcia przez nie najlepszej decyzji wyborczej, która w najbliższych latach przyczyni się m. in. do poprawy bezpieczeństwa Polaków oraz poprawy statusu materialnego funkcjonariuszy służb mundurowych.

Pytania wysłane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Komitetów Wyborczych:

Czy w związku z tym Państwa ugrupowanie po zdobyciu miejsc w Sejmie i Senacie IX Kadencji zamierza współpracować z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych i zobowiązuje się do podjęcia skutecznych działań zmierzających do:

 • Stworzenia systemu uzależniającego nakłady na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa od Produktu Krajowego Brutto, na wzór rozwiązań kształtujących wydatki na obronność lub na ochronę zdrowia?
 • Opracowania i wdrożenia długofalowej strategii rozwoju poszczególnych formacji mundurowych obejmującej wzrost uposażeń funkcjonariuszy w poszczególnych latach?
 • Utworzenia dla poszczególnych formacji mundurowych tzw. budżetów zadaniowych, uwzględniających, oprócz pełnej realizacji zadań i wzrostu uposażeń, nakłady na inwestycje i modernizacje według przyjętej strategii rozwoju?
 • Odmrożenia mechanizmu corocznej waloryzacji uposażeń w oparciu o ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2288)?
 • Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, poprzez likwidację art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 288, 730)?
 • Wprowadzenia tzw. dodatku progresywnego, czyli rozwiązań pozwalających na uzyskanie maksymalnej wysokości dodatku służbowego lub funkcyjnego w momencie uzyskania uprawnienia do pełnej emerytury?
 • Wprowadzenia ekwiwalentu pieniężnego za służbę pełnioną w porze nocnej oraz dni ustawowo wolne od pracy?
 • Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej nieprzekraczający 30 dni w roku?
 • Zrównania uprawnień mieszkaniowych dla funkcjonariuszy z uprawnieniami, z których korzystają żołnierze zawodowi?
 • Wprowadzenia kadencyjności na stanowiskach szefów poszczególnych formacji mundurowych?
 • Likwidacji Biura Nadzoru Wewnętrznego, jako instytucji naruszającej granice kompetencyjne w relacjach właściwego ministra z komendantami głównymi i Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej w zakresie sprawowania nadzoru?
 • Utworzenia systemu ochrony zdrowia, opartego na tzw. poliklinikach i sanatoriach podległych MSWiA, który umożliwiłby funkcjonariuszom szybki powrót do zdrowia po wypadkach, jakim ulegli w związku z realizacją swoich zadań albo chorób mających związek ze służbą?
 • Uchwalenia nowelizacji przepisów pozwalających na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany w sposób zgodny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15, ogłoszony w Dz. U. z 2018 r., poz. 2102)?
 • Wprowadzenia powszechnego dodatku przedemerytalnego dla funkcjonariuszy, którzy osiągną co najmniej 25 lat służby i nadal pozostaną w służbie, uzależnionego od pozytywnej opinii służbowej?
 • Usunięcia niekonstytucyjnych zapisów z ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 288, 730), w stosunku do funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w organach bezpieczeństwa PRL, przeszli pozytywną weryfikację i kontynuowali służbę w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej?
 • Wzmocnienia ochrony funkcjonariuszy w zakresie BHP i środków ochrony osobistej?
 • Wydłużenia systemu szkoleń zawodowych i specjalistycznych oraz dostosowania programów doskonalenia zawodowego do aktualnych potrzeb?
 • Zakupu ubezpieczenia AC na pojazdy służbowe?
 • Przygotowania i wdrożenia kampanii kształtujących właściwe postawy społeczne wobec funkcjonariuszy podejmujących interwencje?

ZAŁĄCZNIKI

Pismo_FZZSM_Komitety_Wyborcze

źródło: ZGNSZZP

Zostaw odpowiedź