Fundusz Prewencyjny PZU

Pobierz dokument:

Regulamin Funduszu Prewencyjnego 2023

Wiosek do Komisji Funduszu Prewencyjnego PZU 2023

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2023

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do KGP 2023

Wykaz dokumentów załączonych do wniosku 2023

 

Zasady sporządzania wniosków i przyznawania refundacji z funduszu Prewencyjnego PZU

1. Refundacja kosztów leczenia przysługuje osobom ubezpieczonym w PZU Życie w Programie Policja 4.0:
a. Ubezpieczeni policjanci i pracownicy Policji,
b. Ubezpieczeni małżonkowie i partnerzy policjantów i pracowników Policji,
c. Ubezpieczone małoletnie dzieci do 18 roku życia policjantów i pracowników Policji,
d. Ubezpieczone pełnoletnie dzieci policjantów i pracowników Policji.

2. Wniosek można złożyć raz w roku.

3. Wniosek musi być wypełniony czytelnie z wypełnionymi wszystkimi punktami (pkt. 4 wniosku fakultatywnie). Wnioski nie spełniające tych wymogów zostaną zwrócone do poprawy.

4. Wniosek niekompletny podlega uzupełnieniu w wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji terminie. Po tym terminie wniosek zostanie rozpatrzony odmownie.

5. Wniosek raz złożony nie podlega uzupełnieniu o kolejne faktury. W uzasadnionych przypadkach Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentacji innej niż ww.

6. Wniosek musi zawierać potwierdzenie ubezpieczenia.

7. Do wniosku należy dołączyć:
a. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez wszystkie osoby dorosłe ujęte we wniosku;
b. Wykaz wszystkich dokumentów, tj. zaświadczenia, karty informacyjne, inne dokumenty potwierdzające schorzenia (w kserokopiach), oryginały faktur lub rachunków. Łączna kwota wszystkich rachunków powinna być zliczona i wpisana na końcu wykazu;
c. Oryginały i kserokopie faktur lub rachunków w przypadku, gdy ogólna kwota poniesionych kosztów przekracza 7000 zł;
d. Faktury i rachunki zwłaszcza leków na odwrocie muszą być opisane;
e. Faktury i rachunki opisane jako usługa/wizyta medyczna/stomatologiczna bez ścisłej informacji na zaświadczeniu lekarskim nie będą rozpatrywane;
f. Faktury i rachunki poniżej 20 zł nie będą brane pod uwagę;
g. Faktury i rachunki częściowo zrefundowane przez PZU powinny być opisane w jakiej kwocie
(również zapis ten powinien się znaleźć we wniosku w odpowiedniej rubryce).

8. Honorowane są faktury za rok bieżący i poprzedni.

9. We wniosku fakultatywnie możliwe jest wskazanie wysokości dochodów brutto osiągniętych w ostatnim miesiącu.