Fundusz Ochrony Prawnej

Na podstawie rozdziału VIII Statutu NSZZ Policjantów oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Funduszu Ochrony Prawnej Policjantów z dnia 18 maja 2022 roku Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa mazowieckiego w Radomiu tworzy
i przyjmuje niniejszy Regulamin Funduszu Ochrony Prawnej
.

§  1

 1. Organem uprawnionym do kształtowania treści Regulaminu Funduszu Ochrony Prawnej, zwanego dalej „FOP”, w tym ustalania wysokości składki członkowskiej, jest Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego w Radomiu, zwany dalej jako „Zarząd”.
 2. Fundusz przeznaczony jest na pokrycie kosztów obsługi prawnej dla policjantów
  w związku z prowadzonym postępowaniem karnym o przestępstwo popełnione w czasie
  i w związku z wykonywaniem czynności służbowych, postępowaniem dyscyplinarnym
  i administracyjnym, na obsługę prawną Zarządu oraz na organizowanie akcji, szkoleń, działań profilaktycznych, na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony prawnej
  i praw funkcjonariuszy, porady i opinie prawne w sprawach ważnych dla środowiska policyjnego.
 3. Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie pomocy prawnej policjantów na każdym etapie postępowania karnego, dyscyplinarnego i administracyjnego w czasie
  lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, popełnienia czynów przestępczych nie związanych ze służbą, popełnienia wykroczeń z wyłączeniem czynów popełnionych po działaniem alkoholu bądź z niskich pobudek oraz pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem opinii prawnych dotyczących działalności i dokumentacji  FOP.
 4. W uzasadnionych przypadkach komisja może przyznać  zwrot poniesionych kosztów pomimo tego, że czyn został popełniony pod działaniem alkoholu oraz pokrycia kosztów w trybie z oskarżenia prywatnego tam gdzie policjant jest zawiadamiającym, jeśli przemawia za tym interes Policji i służby lub zarzuca się popełnienie członkowi funduszu czynu z niskich pobudek, jeśli okoliczności czynu nie są jednoznaczne i jeśli przemawia za tym ważny interes policjanta.
 • Jeżeli czyn przestępczy popełniony został w okolicznościach wskazujących na fakt, iż sprawca  w czasie jego zaistnienia mógł być w stanie po spożyciu alkoholu, rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów nastąpi dopiero po  ogłoszeniu prawomocnego wyroku przez sąd.
 • Zarządzanie środkami FOP powierza się Komisji Funduszu Ochrony Prawnej zwaną dalej „Komisją FOP”, którą stanowią członkowie Biura Zarządu będący członkami funduszu oraz jeden przedstawiciel Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów – członek funduszu, reprezentujący jednostkę, z której wpłynął wniosek, a w przypadku niemożności uczestnictwa w posiedzeniu przewodniczący do pracy w Komisji FOP zapraszać będzie innych członków Zarządu Wojewódzkiego, będących członkami funduszu.
 • Osoba składająca wniosek bądź osoba przez nią upełnomocniona ma prawo brać udział w posiedzeniu Komisji FOP. Komisja FOP przed posiedzeniem ma obowiązek powiadomienia osoby zainteresowanej o jego terminie.

§  2

 1. Członkostwo w FOP nabywa po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

– złożenie deklaracji przystąpienia – załącznik nr 1,

– opłacenie pierwszej składki,

– posiadanie statusu członka NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego w Radomiu.

 • Komisja FOP jest jedynym dysponentem środków finansowych FOP.
 • Nadzór nad działalnością FOP prowadzi Zarząd.

§ 3

1.  Dochody FOP stanowią:

 1. miesięczne składki policjantów w wysokości ustalonej przez Zarząd, potrącane
  z poborów na podstawie dobrowolnie złożonej deklaracji;
  1. darowizny czynione na rzecz NSZZ Policjantów z przeznaczeniem na cele funduszu;
  1. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym;
  1. inne dochody i wpływy.
 2. Podwyższenie kwoty składki następuje z urzędu na podstawie właściwej uchwały Zarządu i nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia.
 • Środki finansowe funduszu gromadzone są na rachunku należącym do Zarządu.
 • Pomoc finansowa może być udzielana w formie:
  • Pokrycia w części lub  całości  kosztów pośrednictwa prawnego;
  • pokrycia w części lub  całości kosztów pomocy prawnej w postępowaniu sądowym, przygotowawczym;
  • pokrycia w części lub  całości kosztów związanych z postępowaniem cywilnym będącym następstwem postępowania karnego.
 • Pomocy udziela się wyłącznie w formie refundacji kosztów po przedstawieniu wniosku o zwrot poniesionych wydatków na ochronę prawną – załącznik nr 3, dołączeniu do wniosku oryginałów faktury VAT lub rachunku wystawionego przez kancelarię adwokacką lub obrońcę reprezentującego wnioskodawcę w toczącym się postępowaniu  oraz innych dokumentów dotyczących okoliczności zdarzenia lub toczącego się postępowania, a także złożenia oświadczenia o zwrocie środków w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4 – załącznik nr 2.

§ 4

 1. Do pomocy określonej w § 3 pkt. 4 – 6 uprawnieni są:
  1. policjanci służby czynnej;
  1. policjanci zwolnieni ze służby, jeżeli postępowanie karne lub w sprawie
   o wykroczenie, pozostaje w związku ze służbą;
  1. emeryci policyjni, jeżeli postępowanie karne lub w sprawie o wykroczenie miało miejsce  w czasie czynnej służby.
 2. W przypadku, gdy w stosunku do policjanta ubiegającego się o pomoc prawną został            zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki, w celu pokrycia części opłat związanych z udziałem adwokata lub radcy prawnego w tej sprawie. Zaliczka zostanie rozliczona po uzyskaniu faktury od obrońcy. Wypłata zaliczki następuje zgodnie z zasadami przyznawania pełnej pomocy prawnej.
 3. Policjanci zwolnieni ze służby i emeryci policyjni nie mają obowiązku opłacać składek członkowskich. Warunkiem uzyskania pomocy jest członkostwo w czasie zdarzenia, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy prawnej.

§ 5

 1. Pomoc finansowa może być przyznana po rozpatrzeniu przez Komisję FOP pisemnego wniosku, która  wniosek rozpatruje w składzie pięcioosobowym.
 2. Pomoc przyznawana jest z uwzględnieniem potrzeb, biorąc pod uwagę posiadane przez FOP środki.
 3. Komisja FOP może powołać prawnika, który opłacany będzie ze środków FOP.
 4. W przypadku zwrotu poniesionych kosztów związanych z kosztami poniesionymi na obrońcę lub radcę prawnego w trakcie trwania postępowania sądowego policjant, który uzyskał pomoc finansową z FOP jest zobowiązany  do zwrotu uzyskanej refundacji kosztów w wysokości, która została mu przyznana. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania zostaje on usunięty z listy członków FOP bez możliwości  ponownego ubiegania się o członkostwo. 
 5. Wysokość przyznawanej refundacji kosztów w ramach toczącego się postępowania zostaje określony uchwałą Zarządu.
 6. W przypadku ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów na ochronę prawną przez członka Komisji FOP, zainteresowany członek zostaje zawieszony w jej pracach na okres rozpatrywania jego wniosku.
 7. Osoby, które otrzymały pomoc prawną na podstawie dotychczasowych zapisów Regulaminu FOP mogą wnioskować o udzielenie pomocy prawnej do osiągnięcia granicy limitu określonego uchwałą Zarządu w aktualnie toczącym się postępowaniu.

§ 6

 1. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest uczestnictwo w tworzeniu funduszu oraz przynależność do NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego w Radomiu.
 2. O pomoc finansową może ubiegać się osoba będąca członkiem FOP przez okres co najmniej 3miesięcyprzed datą wszczęcia postępowania i jednocześnie będąca członkiem NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego w Radomiu.
 3. Przynależność do NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego w Radomiu nie dotyczy funkcjonariuszy, którzy byli członkiem FOP przed dniem 9 marca 2023 roku.
 4. Osoba, która przystępuje do funduszu po popełnieniu czynu zabronionego, nie może otrzymać pomocy finansowej w związku z tym czynem. 
 5. Osoba występująca z funduszu nie otrzymuje zwrotu wpłaconych składek na jego tworzenie i przestaje być jego członkiem.
 6. W przypadku rezygnacji z członkostwa w NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego w Radomiu, refundacja może nastąpić maksymalnie do wysokości wpłaconych składek.
 7. Prawo do ochrony prawnej mają wyłącznie policjanci, którzy opłacają składki związane z członkostwem w FOP oraz NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego w Radomiu.
 8. Członek po złożeniu indywidualnej deklaracji o zaprzestanie potrącania składek na rzecz Funduszu lub po wykluczeniu z innych powodów, do złożenia deklaracji o ponowne przystąpienie do Funduszu może wystąpić nie wcześniej niż po upływie 90 dni kalendarzowych od dnia potrącenia ostatniej składki.
 9. Policjant będący członkiem FOP z chwilą zwolnienia ze służby przestaje być członkiem Funduszu i traci prawo do ubiegania się o zwrot  poniesionych kosztów związanych z ochroną  prawną w zakresie zdarzeń zaistniałych po zwolnieniu ze  służby.
 10. W przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania interesów przez wnioskodawcę w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy prawnej istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia wnioskodawcy. Pełnomocnikiem może być każda osoba wskazana przez uprawnionego wnioskodawcę – członka FOP.  

§ 7

 1. Sprawozdanie ze swojej działalności Komisja FOP składa raz do roku do Zarządu.

§ 8

 1. Komisja FOP ma 30 dni  na rozpatrzenie wniosku o przyznanie zwrotu  poniesionych kosztów na ochronę prawną policjanta od daty jego wpływu, a w uzasadnionych przypadkach ten okres może zostać wydłużony do 60 dni.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany o podjętej przez komisję decyzji. Informacja taka może być udzielona za pomocą elektronicznych środków przekazu.
 3. Komisja FOP decyzje podejmuje zwykłą większością głosów. W przypadku takiej samej ilości głosów za, jak i przeciw, decydujący głos posiada Przewodniczący Komisji.
 4. Od decyzji Komisji FOP dotyczącej rozpatrzenia wniosku o refundację poniesionych kosztów przysługuje odwołanie do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego w Radomiu w terminie 14 dni od uzyskania informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Decyduje data wpływu do Biura Zarządu. Zarząd odwołanie rozpatruje na najbliższym posiedzeniu.

§ 9

            Członek FOP, któremu udzielono pomocy finansowej, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy może wyrazić zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej administrowanej przez Zarząd informacji na temat postępowania, zawierającej krótki opis sprawy i wydanego rozstrzygnięcia. Warunkiem publikacji będzie zanonimizowanie danych osobowych wnioskodawcy. Oświadczenie o tej treści zawarte jest w formularzu wniosku
o przyznanie pomocy finansowej z FOP.

§ 10

            Koszty funkcjonowania Komisji FOP, m. in. pomoc prawna, środki biurowe, koszty korespondencji, koszty delegacji itp., będą finansowane ze środków FOP.