WSA Wrocław: za ponadnormatywne dyżury domowe policjant wolnego nie otrzyma, jeśli nie pracował

Służbą policjanta jest czas jego pozostawania do dyspozycji przełożonego, w miejscu pełnienia służby lub innym miejscu do tego przeznaczonym. Jeśli więc podczas dyżurów domowych policjant nie jest wzywany do pracy, to należy przyjąć, że nie pracuje – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Policjant zwrócił się o naliczenie nadgodzin za brak dni wolnych oraz za pełnienie ponadnormatywnych dyżurów domowych. Komendant Powiatowy Policji odmówił uwzględnienia żądania. Komendant Wojewódzki Policji utrzymał w mocy tę decyzję. Organy zgodnie uznały, że czas pełnionych dyżurów domowych był czasem wolnym, gdyż policjant nie świadczył pracy. Policjant, który je odbywał nie był ograniczony i mógł normalnie funkcjonować. Z grafików wynikało, że w czasie dyżurów domowych skarżący nie pracował. Jednocześnie policjant odbywał dyżury domowe częściej niż dopuszczają to przepisy, ale okoliczność ta nie miała – w ocenie organów – znaczenia w sprawie.

Czas pracy policjanta
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, czas pełnienia służby policjanta jest określony wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku. Jednocześnie zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym (art. 33 ust. 2). Przepisy dopuszczają, aby policjant pełnił dyżury domowe. W myśl par. 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów, przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej może wyznaczać policjanta do pełnienia dyżuru domowego, jeżeli wymagają tego potrzeby służby. Jednocześnie za czas dyżuru domowego nie udziela się czasu wolnego, chyba że policjant – na polecenie przełożonego – wykonywał w tym czasie czynności służbowe.

Służba policjanta
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił wniesioną skargę. W opinii sądu administracyjnego, za ponadnormatywne dyżury domowe, w czasie których policjant nie wykonywał obowiązków służbowych, nie powinien uzyskać dni wolnych od służby. WSA wskazał, że służbę policjanta należy rozumieć jako czas pozostawania do dyspozycji przełożonego w miejscu pełnienia służby lub innym miejscu do tego przeznaczonym. Na powyższe wskazuje się w literaturze. Czas służby uzależniony jest więc od wykonywania przez policjanta zadań. Zgodnie z art. 33 ustawy o Policji przyjąć należy, że policjant uzyska czas wolny za odbycie dyżurów domowych, gdy w ich trakcie wykonywał czynności służbowe. Jeśli więc na dyżurze nie musiał pracować, nie ma prawa do przyznania mu dni wolnych.

WSA podzielił ustalenia organów. Na podstawie zgromadzonych dokumentów ustalono, czy skarżący w czasie pełnionych dyżurów domowych pracował. Skarżący nie kwestionował zaś czynionych ustaleń.

Jednocześnie WSA podkreślił, że  przywołanej przez skarżącego sprawy nie można było zastosować w jego przypadku. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 września 2018 r. (sygn. akt I OSK 2526/16, LEX nr 601719) przyjął, że dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. U. UE. L2003.299.9 z 18 listopada 2003 r.) nie odnosi się do policjantówTymczasem w orzeczeniu przywołanym przez skarżącego Trybunał Sprawiedliwości UE odnosił się do wykładni tej dyrektywy. Skarżący nie mógł więc skutecznie powoływać się na to orzeczenie – podkreślił WSA i oddalił skargę.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 10 grudnia 2019 r., sygn. akt IV SA/Wr 441/19.

źródło: https://www.prawo.pl/kadry/policjant-ktory-nie-poracowal-nie-otrzyma-wolnego-za,497495.html

źródło: zgnszzp

Zostaw odpowiedź