W sprawie powołania Zespołu do spraw reformy komisji lekarskich

W związku z obawami jakie pojawiły się w środowisku po powołaniu zespołu MSWiA do spraw komisji lekarskich zwróciliśmy się do resortu o wyjaśnienie.

Publikujemy odpowiedź Wiceministra Błażeja Pobożego w tej sprawie.

_________________________

Podsekretarz Stanu

Błażej Poboży

DZ-WOP-0230-15-4/2022/MZ

Warszawa, 2 grudnia 2022 r.

Pan

Rafał Jankowski

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z Państwa pismem z dnia 15 listopada 2022 r. znak: ZZ-140/22 w sprawie powołania Zespołu do spraw reformy komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na mocy zarządzenia nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 56) chciałbym wyjaśnić, iż celem powołania Zespołu jest przygotowanie rozwiązań służących przyspieszeniu i usprawnieniu procedury naboru kandydatów do służb mundurowych.

Z tego względu Zespół ma za zadanie opracować propozycje dotyczące organizacji pracy komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, pozwalające na wprowadzenie korzystnych rozwiązań w zakresie sprawnego funkcjonowania komisji, m.in. w kwestiach właściwości miejscowej, czy też liczebności składów orzekających komisji.

Z poważaniem

Błażej Poboży

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź