Sukces NSZZ Policjantów w Trybunale Konstytucyjnym, po 17 latach koniec dyskryminacji policjantów

ilustracja

30 października Trybunał Konstytucyjny na wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów stwierdził niezgodność z konstytucją art. 115 a ustawy o Policji.

Zgodnie z tym przepisem, „ekwiwalent pieniężny za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde rozpoczęte osiem godzin niewykorzystanego czasu wolnego ustala się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym”. Zdaniem Trybunału, policjanci nie otrzymują obecnie pełnej rekompensaty poniesionej straty za niewykorzystany urlop. Podobne dyskryminujące rozwiązanie funkcjonuje jedynie w SG, CBA oraz BOR (SOP). Korzystne rozwiązanie funkcjonuje w AW, ABW, SKW, SWW, dla żołnierzy zawodowych, pracowników oraz SW, gdzie ekwiwalent wynosi 1/21 (Służba Więzienna) lub 1/22 w pozostałych służbach.

Wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją tej normy złożył do Trybunału Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. We wniosku zwrócono uwagę, że zasady obliczania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop przez policjantów różnią się od rozwiązań w tym zakresie w odniesieniu do innych służb mundurowych. Według wnioskodawcy, kwestionowany przepis narusza konstytucyjną zasadę równości poprzez odmienne obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop niewykorzystany przez funkcjonariuszy innych służb.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał zaznaczył, że: „obowiązujące zasady obliczania ekwiwalentu powodują, że policjanci za każdy dzień niewykorzystanego urlopu otrzymują tylko 73 proc. dziennego uposażenia, a więc nie jest to pełna rekompensata poniesionej straty”. Prowadzi to do naruszenia istoty corocznego płatnego urlopu chronionego przez konstytucję.
Trybunał rozpatrzył wniosek w pięcioosobowym składzie, któremu przewodniczyła sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Sprawozdawcą był sędzia Stanisław Rymar. Wyrok TK jest ostateczny.

NSZZ Policjantów oczekuje, że zawarte w uzasadnieniu wytyczne spowodują pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej przez Parlamentarzystów, celem dostosowania niezgodnego od 17 lat przepisu z Konstytucji RP, a tym samym przynajmniej minimalne przywrócenie zaufania do Państwa, które ma obowiązek równego i sprawiedliwego traktowania funkcjonariuszy polskiej Policji, co w tym wypadku nie miało miejsca mimo, że problem ten Związek sygnalizował w swoich wystąpieniach kierowanych do stosownych organów Państwa.

Związek czeka na szczegółowe uzasadnienie wyroku, co pozwoli na przedstawienie osobom zainteresowanym drogi prawnej celem odzyskania części ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, dodatkowy oraz wypracowane nadgodziny dotychczas nie wypłacanego funkcjonariuszom, którzy odeszli ze służby w Policji po 2001 roku.
W kontekście tego wyroku istnieje realne sytuacja wprowadzenia korzystnych zmian m. in. również dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

**********

Wyrok, sygn. Akt K 7/15(/S/K-715)

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; zasady obliczania K 7/15
Sygn. akt K 7/15
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 października 2018 r.
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar – sprawozdawca
Andrzej Zielonacki,
po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 października 2018 r., wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów o zbadanie zgodności:
art. 115 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084) z:
– art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,
– art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
o r z e k a:
Art. 115 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544 i 1669) w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto p o s t a n a w i a:
na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.
Orzeczenie zapadło jednogłośnie.
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Andrzej Zielonacki

Zostaw odpowiedź