Stanowisko Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podczas odprawy kadry kierowniczej polskiej Policji

W niedawnej odprawie kadry kierowniczej polskiej Policji, uczestniczył gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji wraz ze swoimi zastępcami oraz Komendanci Wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendanci Szkół Policji oraz niektórzy Dyrektorzy Biur KGP. Zarząd Główny NSZZ Policjantów reprezentował jego Wiceprzewodniczący mł. insp. Andrzej Szary.

Podczas odprawy omawiano wiele kwestii. Był również czas aby zaprezentować stanowisko Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Dotyczyło ono kilku obszarów i zagadnień:

SPÓR Z RZĄDEM RP O POPRAWĘ STATUSU MATERIALNEGO FUNKCJONARIUSZY W OBLICZU KRYZYSU GOSPODARCZEGO

 • zaproponowana przez rząd waloryzacja uposażeń w 2023 roku na poziomie 7,8 % w obliczu waloryzacji emerytur na poziomie prawie 13% nie jest do zaakceptowania, Związek uważa że postulat Forum Związków Zawodowych oraz pozostałych reprezentatywnych centrali związkowych o waloryzacji na poziomie 20% jest właściwy, biorąc pod uwagę najwyższą inflację w historii, która przekracza obecnie 16%;
 • powstaje przekonanie w środowisku, że lepiej iść na emeryturę niż służyć, policjanci gremialnie występują do komisji lekarskich celem wydania orzeczenia, co potwierdza, że ich zamiary o odejściu ze służby są bardzo realne;
 • policjanci pokazali, że można na nich liczyć np. dotyczy to walki z pandemią oraz ochrony polskich granic, która była możliwa głównie dzięki polskiej Policji, która nie ma tego zadania zapisanego w ustawie;
 • wakaty w Policji mogą być na początku 2023 roku na poziomie 10 tysięcy, przy wakacie na dzień 1 lipca 6240, to powoduje dodatkowe zadania dla policjantów, którymi i tak są już nadmiernie obciążeni;
 • świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy mają co najmniej 25 lat służby tylko w części powstrzymało odejścia ze służby, ale sytuacja zmienia się obecnie na niekorzyść;
 • w latach 2018 – 2021 odchodziło ze służby ponad 2300 funkcjonariuszy ze stażem służby w przedziale 15-25 lat, co powoduje utratę bardzo doświadczonych osób, których nam brakuje;
 • w 2022 roku w Policji ze stażem 16-20 lat, uprawnionych do emerytury (stare zasady) jest 17 tysięcy funkcjonariuszy, natomiast w przedziale 11-15 lat jest ok. 20 tysięcy funkcjonariuszy, o te grupy należy szczególnie zadbać, aby nie doszło do kryzysu kadrowego;
 • 6,5 tysięcy funkcjonariuszy, którzy nie mają 26 lat życia korzysta obecnie z przywileju podatkowego, którzy po przekroczeniu tego wieku będą oczekiwali odpowiedniej rekompensata utraty uposażenia;
 • emeryci już mają 13,14 emeryturę, a Prezydent RP zapowiada 15, co jest kolejnym impulsem do pożegnania się ze służbą;
 • wzrost płacy minimalnej o prawie 500 zł, też rodzi słuszne oczekiwania ze strony funkcjonariuszy;
 • wysokie dodatki dla „cyber” wywołują niezadowolenie pośród szeregowych funkcjonariuszy;
 • etos służby powinien być budowany również przez poziom otrzymywanych uposażeń, które pozwalają na w miarę normalne funkcjonowanie bez szukania innych rozwiązań np. dodatkowej pracy zarobkowej;
 • wskutek funkcjonowania mediów społecznościowych jesteśmy jako firma w nowej rzeczywistości, gdzie plotka, manipulacje, prowokacje mogą być przyczynkiem do oddolnych działań;
 • Związek nie dąży do protestu, ale jak zostanie do tego zmuszony przez rząd, to nie będzie miał innego wyjścia, doświadczenie 2018 roku pokazuje, że jest to możliwe;
 • kryzys gospodarczy to zapewne większe zaangażowanie Policji, gdyż niezadowolenie Polaków zapewne będzie rosło co prawdopodobnie spowoduje wzrost protestów, które trzeba będzie zabezpieczyć

DODATEK PROGRESYWNY

 • rozwiązanie systemowe, które zbuduje element ścieżki kariery zawodowej oraz stworzy stabilność finansową dla jednostek Policji;
 • 1,4 mld zł to nie jest wydatek, który by przekraczał możliwości budżetu państwa patrząc na ogromne wydatki na inne cele;
 • obecnie średnia dodatku służbowego w Policji kształtuje się na poziomie 431 zł, natomiast funkcyjnego na poziomie 1215 zł;
 • dodatek ten mógłby być uzupełnieniem waloryzacji nie niższej niż 20%

DODATEK STAŻOWY

 • minister proponuje dodatek stażowy dedykowany do funkcjonariuszy w przedziale 15 – 35 lat służby, nie będzie on wpływał na wzrost emerytury, będzie się on kształtował na poziomie 168 zł – 15 lat służby, 763 zł po 35 latach służby, powstaje pytanie ile osób będzie chciało tak długo służyć?;
 • nie jest to znaczący element motywacyjny do dłuższej służby w przeciwieństwie do tzw. dodatku progresywnego

PŁATNE NADGODZINY DLA FUNKCYJNYCH

 • Związek uważa, że obecne przepisy dyskryminują funkcyjnych szczególnie na niższych stanowiskach np. kierownik posterunku, kierownik ogniwa, kierownik rewiru itd.;
 • dzisiaj w związku ze spłaszczeniem uposażeń oraz nadgodzinami nie opłaca się być przełożonym;
 • minister proponuje ustanowić minimalne limity dodatków dla „funkcyjnych”

DODATEK TERENOWY

 • NSZZ P proponuje, aby wynosił on 6% kwoty bazowej (ok. 100 zł dziennie), a obecnie jest to zaledwie 1% (ok. 17 zł dziennie);
 • minister po wstępnej woli rozwiązania tego problemu, obecnie wycofuje się

CZAS SŁUŻBY/DYŻURY DOMOWE

 • w życie ma wejść na wniosek funkcjonariuszy zmiana rozporządzenia, która pozwoli na elastyczne planowanie czasu służby podczas akcji i operacji (częstsze służby i szybszy powrót do domu i rodziny);
 • NSZZ Policjantów oczekuje rekompensaty finansowej za dyżury domowe;
 • minister złożył wstępną propozycję – rekompensata w formie dodatkowego urlopu

INNE SPRAWY

 • w ramach nowego programu modernizacji należy dokonać zakupu lekkich kamizelek dostosowanych do budowy ciała,;
 • niezbędna jest współpraca strony służbowej ze stroną związkową, gdyż nie zawsze przełożeni dostrzegają problemy lub nie są właściwie informowani przez swoją kadrę kierowniczą;
 • o dobre relacje międzyludzkie w jednostkach policji należy dbać, gdyż jak pokazują badania dobra atmosfera w miejscu pełnienia służby ma istotny wpływ na efekty osiągane w służbie,
 • podziękowania dla Komendanta Głównego Policji, Komendantów Wojewódzkich Policji/Komendanta Stołecznego Policji za współpracę z Przewodniczącym ZG i Przewodniczącymi ZW NSZZ P
 • niedoszacowanie budżetu Policji powoduje, że środki osobowe w 4 kwartale roku przesuwane są na inne wydatki, a winny być przeznaczone np. na nagrody i wzrost dodatków;
 • świadczenia należne policjantom muszą być płacone regularnie, gdyż zwłoka w ich wypłacie wywołuje frustracje i utrudnia im realizację zobowiązań

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.