Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

ilustracja

Sejm przyjął w dzisiejszym głosowaniu projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, SC-S i SW oraz ich rodzin i niektórych innych ustaw.

Projekt ten jest wynikiem porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku przez NSZZ Policjantów i ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Znosi on granicę wiekową przejścia na emeryturę oraz wprowadza odpłatność za nadgodziny.

Projekt tej ustawy trafił do NSZZ Policjantów do zaopiniowania i choć z zasady słuszny, zgłosiliśmy do niego kilka ważnych uwag, które miałyby zagwarantować w pełni realizację postanowień zawartego porozumienia oraz zabezpieczyć funkcjonariuszy przed dowolną interpretacją zapisów ustawy przez stronę służbową (kwartalne rozliczenia godzin nadliczbowych, wypłata nadgodzin osobom pobierającym dodatek funkcyjny). Te same uwagi zostały zgłoszone podczas posiedzeń sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niestety nasze poprawki nie zostały uwzględnione ani na etapie pisania projektu ani na etapie prac sejmowej komisji.

Przy procedowaniu tego projektu ustawy chcieliśmy również uregulować kwestię ekwiwalentu za niewykorzystany urlop policjantów. Niestety zgłoszona poprawka do projektu ustawy również została przez Sejm odrzucona.

Członkowie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów uczestniczyli w każdym posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, na których procedowane były projekty ustawy dotyczące Policji. Zawsze, jeżeli otrzymaliśmy możliwość wypowiedzenia się, przedstawialiśmy rzeczowe i merytoryczne argumenty. Niestety arytmetyka przeważyła nad rozsądkiem i kształtem ustawy. Ostatnią rzeczą jaką można powiedzieć o niektórych parlamentarzystach jest to, że mają swoje zdanie.

Biuro Prasowe
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Wyniki głosowania w załączniku

ZAŁĄCZNIKI

źródło: ZGNSZZP

Zostaw odpowiedź