Sejm. Odpowiedź MSWiA na Dezyderat nr 56 Komisji ds. Petycji

Jak informowaliśmy, dzisiaj odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji, na którym została przedstawiona odpowiedź MSWiA na Dezyderat nr 56 dotyczący Petycji Nr (BKSP-145-IX-57/20) w sprawie zmiany art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z 13 stycznia 2021 r.

Odpowiedź MSWiA przedstawiła Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej Magda Witan, która poinformowała, że doskonale rozumie intencję wnioskodawcy Petycji, który domaga się wprowadzenia dalszych rozwiązań mających na celu rehabilitowanie funkcjonariusza przywróconego do służby. Jeżeli zapadło prawomocne orzeczenie stwierdzające uniewinnienie wydalonego dyscyplinarnie, które wznowiono jeżeli prowadzone przeciwko niemu postępowanie karno-skarbowe zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania.

Przedstawicielka MSWiA podkreśliła, że chodzi o zapewnienie proporcjonalnej ochrony interesu strony. – Funkcjonariusza zwolnionego a następnie przywróconego do służby ale również interesu społecznego. – “Mam na myśli funkcjonariuszy, którzy są w służbie i wykonują swoje obowiązki narażając swoje życie niejednokrotnie. Stąd w naszej ocenie każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie. Nie powinien tutaj zachodzić automatyzm” – zaznaczyła.

– “Odnosząc się stricte do propozycji przedstawionej w petycji, przedstawicielka MSWiA zwraca uwagę na to, że rozwiązania zaproponowane w petycji polegające na przyznaniu świadczenia równego jak na stanowisku, jakie zajmował w okresie pozostawania poza służbą, mogłoby gwarantować uprawnienie nieproporcjonalne. Samo przywrócenie do służby policjanta na skutek uchylenia decyzji o zwolnieniu ze służby i zgłoszeniu przez niego gotowości niezwłocznego podjęcia służby, nie skutkuje powstaniem prawa do uposażenia. Przywrócony do służby policjant musi bowiem podjąć obowiązki służbowe, co wymaga dopuszczenia go do służby i mianowania na określone stanowisko służbowe – wyjaśniła.

– “Duże wątpliwości budzi propozycja zawarta w artykule – zmiana art. 6 w świetle którego przywrócony do służby policjant, mimo tego, że nie pełnił służby i pozostawał poza kontrolą właściwych przełożonych w zakresie możliwości jej pełnienia – nabywałby te same uprawnienia, co policjanci pełniący służbę w sposób nieprzerwany. I uzyskałby uprawnienia emerytalne, prawo do nagrody rocznej za każdy rok pozostawania poza służbą i prawo do uposażenia w wysokości odpowiadającej posiadanej wysłudze lat służby. – “Uważamy za niezasadne wliczenie do wysługi emerytalnej okresu pozbawienia wolności i odbywania kary aresztu, w przypadku gdy funkcjonariusz został uniewinniony, albo postępowanie zostało umorzone – powiedziała pani dyrektor. – “W naszej ocenie wydaje się, że celowi temu służy możliwość wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie za bezprawne aresztowanie lub pozbawienie wolności. – Odszkodowanie z tego tytułu powinno naprawić szkodę wynikłą ze wskazanych dolegliwości” – podkreśliła.

– “Za niezasadne uważamy także zaproponowane włączenie warunkowego umorzenia. W przypadku tej instytucji prawnej zachodzi konieczność ustalenia przyczyny wypełniającej znamiona czynu zabronionego, który zaistniał, ale również ustalenie gdy szkodliwość czynu jest znaczna – przywrócenie policjanta do służby w tym przypadku nie jest możliwe nie tylko dlatego, że tej przesłanki nie wymieniono w treści ust. 7 ustawy, ale przede wszystkim, że taki policjant nie mógłby się legitymować wszystkimi wymogami określonymi w art. 25, regulującemu warunki, jakie musi spełniać kandydat do policji – nie posiadałby tzw. nieposzlakowanej opinii – zaznaczyła pani dyrektor.

– “Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że możliwe jest dochodzenie na drodze sądowej roszczenia o utracone korzyści w postaci różnicy pomiędzy wynagrodzeniem, które policjant otrzymałby, gdyby pełnił służbę a świadczeniem wypłacanym za pozostawanie poza służbą na podstawie art. 45 ust. 5. Możliwość zastosowania drogi cywilno – prawnej w celu dochodzenia roszczeń przez osobę, która została pokrzywdzona. Istnieją także rozwiązania w Kodeksie pracy i wielu ustawach innych służb. Stąd ewentualne zmiany powinny mieć aspekt horyzontalny – czyli wziąć pod uwagę wszystkie rozwiązania w aktach normatywnych pozostałych służb, które nie przewidują wyrównania za cały okres pozostawania poza służbą.

Na zakończenie pani dyrektor przytoczyła dane dotyczące liczby przypadków dotyczących zwolnienia funkcjonariusza ze służby w policji na podst. art. 41 ust 1 pkt 3,  a następnie przywrócenia do służby w oparciu o art. 42 ust 7 pkt 1. Poinformowała również, że odpowiedź została przekazana Komisji w formie pisemnej.

Przewodniczący Komisji Petycji poseł Piechota zaproponował przyjąć odpowiedź na Dezyderat nr 56.

W głosowaniu Komisja Petycji przyjęła odpowiedź na Dezyderat nr 56.

https://sejm-embed.redcdn.pl/Sejm9.nsf/VideoFrame.xsp/B7E4CDC8A576B70AC12586EA0034ADB2

źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=B7E4CDC8A576B70AC12586EA0034ADB2#

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź