Rozporządzenie MSWiA – dodatek kontrterrorystyczny i dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji

Zamieszczamy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 10 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 360, 956 i 1610) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:
„11) dodatek kontrterrorystyczny;
12) dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dodatki do uposażenia wymienione w ust. 1 pkt 1–9 oraz 11–12 są dodatkami o charakterze stałym.”;
2) w § 15 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
3) po § 15 dodaje się § 15a i §15b w brzmieniu:
„Dodatek kontrterrorystyczny
§ 15a. 1. Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” lub w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji przysługuje dodatek kontrterrorystyczny w wysokości 500 złotych.
2. Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, uczestniczącemu bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek organizacyjnych Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania, dodatek kontrterrorystyczny, o którym mowa w ust. 1, podwyższa się do kwoty nie niższej niż 1000 złotych i nie wyższej niż 1500 złotych.
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 385, z 2017 r. poz. 135 i 253, z 2018 r. poz. 309, 486 i 819, z 2019 r. poz. 240, 366 i 636 oraz z 2020 r. poz. 599. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1988
3. Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, uczestniczącemu bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek organizacyjnych Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania, dodatek kontrterrorystyczny, o którym mowa w ust. 1, można podwyższyć do kwoty 1000 złotych.
4. Przy ustalaniu, podwyższaniu i obniżaniu wysokości dodatku kontrterrorystycznego przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji
§ 15b. 1. Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w oddziale prewencji Policji lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji przysługuje dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji w wysokości 500 złotych.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do policjanta w służbie kandydackiej.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński

ZAŁĄCZNIKI

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź