Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360). Zgodnie z nowym brzmieniem powyższego przepisu, wprowadzonym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1635), minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, podstawowy i zmianowy rozkład czasu służby, dzienny i tygodniowy wymiar czasu służby, przypadki przedłużenia czasu służby ponad ustaloną normę, sposób ewidencjonowania i rozliczania czasu służby, tryb oraz warunki przyznawania i termin wypłaty rekompensaty pieniężnej, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1, sposób pełnienia przez policjantów dyżurów domowych oraz grupy policjantów zwolnionych z pełnienia służby w porze nocnej, niedziele i święta, mając na względzie zapewnienie całodobowej i sprawnej realizacji zadań przez Policję.

Zmiana upoważnienia ustawowego jest wynikiem dodania w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji regulacji dotyczących przyznawania policjantom po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensaty pieniężnej w zamian za czas służby przekraczający normę 40-godzinnego tygodnia służby, a także doprecyzowania innych przepisów w zakresie czasu służby policjantów.
W projektowanym rozporządzeniu większość dotychczasowych regulacji pozostawiono w niezmienionym brzmieniu. Część przepisów rozporządzenia została dostosowana do nowych regulacji prawnych w związku ze zmianą zakresu spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym. Jednocześnie uszczegółowiono niektóre regulacje, mając na względzie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych.

W przedmiotowym projekcie wykreślono przepisy dotyczące warunków i trybu udzielania policjantom czasu wolnego za przedłużony czas służby oraz przepisy przeniesione do ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji odnoszące się do przekroczenia normy czasu służby oraz rekompensaty pieniężnej przyznawanej na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1 tejże ustawy.

W projekcie rozporządzenia uregulowano dzienny i tygodniowy wymiar czasu służby policjanta. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji czas pełnienia służby policjanta jest określony wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku. Przez określenie wymiaru czasu służby policjanta należy rozumieć nie tylko określenie czasu trwania służby (8 godzin w podstawowym rozkładzie czasu służby, 8 albo 12 godzin w zmianowym rozkładzie czasu służby), ale również określenie wymiaru czasu wolnego udzielanego po służbie. Stąd w projekcie rozporządzenia szczegółowo określono czas pełnienia służby przez policjanta oraz ilość czasu wolnego udzielanego mu po służbie, także w wymiarze dziennym i tygodniowym (w zmianowym rozkładzie czasu służby – § 4 ust. 1, 2, 4, 6, 8, 9 i 12 oraz w podstawowym rozkładzie czasu służby – § 5 ust. 1 i 3).

W celu doprecyzowania dotychczasowych regulacji skonkretyzowano przesłanki wprowadzania zmian trwających po 12 godzin oraz ustalania indywidualnego rozkładu czasu służby policjanta. W § 4 ust. 2 projektu rozporządzenia wskazano, iż przełożony właściwy w sprawach osobowych może wprowadzić pełnienie służby na zmiany trwające po 12 godzin w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami służby. Natomiast w § 7 projektu rozporządzenia określono, iż przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej może ustalić indywidualny rozkład czasu służby policjanta w ramach normy czasu służby, o której mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami służby lub interesem policjanta.

W § 9 projektu rozporządzenia unormowano sposób rozliczania czasu służby policjantów. Biorąc pod uwagę dyspozycję art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, projektowany przepis stanowi, iż czasu wolnego od służby w zamian za ponadnormatywny czas służby, w tym za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby, udziela się w tym samym wymiarze w dniach, godzinach lub minutach.
Sposób ewidencjonowania czasu służby policjantów uregulowano w § 10 projektu rozporządzenia. W porównaniu do dotychczasowych regulacji dodano przepis określający jaką dokumentację obejmuje ewidencja czasu służby policjantów. Należy do niej w szczególności: lista obecności, ewidencja wyjść w godzinach służbowych, ewidencja urlopowa, ewidencja przedłużonego czasu służby i harmonogram służby. Powyższa ewidencja może być prowadzona w postaci elektronicznej. Ponadto wskazano, iż ewidencję czasu służby policjantów prowadzi się w sposób pozwalający na rozliczenie wymiaru czasu służby obowiązującego policjantów w okresie rozliczeniowym, przez co należy rozumieć, że w przedmiotowej ewidencji na bieżąco, czytelnie i dokładnie wprowadza się informacje dotyczące czasu pełnienia służby przez policjantów, jak również ich nieobecności w służbie.

Zmodyfikowano również przepisy odnoszące się do przyznawania rekompensaty pieniężnej, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Z uwagi na upoważnienie ustawowe, zgodnie z którym należy określić w projektowanym rozporządzeniu warunki przyznawania wyżej wymienionej rekompensaty pieniężnej, w § 11 ust. 1 projektu rozporządzenia określono, iż rekompensatę pieniężną, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy, przyznaje się policjantowi wykonującemu zadania wymienione w porozumieniu, o którym mowa w art. 13 ust. 4a ustawy, zgodnie z warunkami określonymi w tym porozumieniu.

Dodatkowo przeredagowano przepis dotyczący warunków zaliczania czasu dyżuru domowego do czasu służby. Zgodnie z nowym brzmieniem § 15 ust. 4 projektu rozporządzenia czasu dyżuru domowego nie wlicza się do czasu służby, z wyjątkiem czasu, w którym policjant na polecenie przełożonego wykonywał czynności służbowe.

W celu dookreślenia procedury rozliczania czasu służby policjanta w przedmiotowym projekcie dodano § 18, który stanowi, że rekompensatę pieniężną, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy, wypłaca się na podstawie imiennej listy, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub upoważnioną przez niego osobę, w terminie określonym w art. 33 ust. 3d ustawy.
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia w załączniku

źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331500/katalog/12671152#12671152

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź