Projekt rozporządzenia do poprawki

Poniżej przedstawiamy treść opinii do projektu rozporządzenia ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego jaka jutro znajdzie się na biurku Komendanta Głównego Policji.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2023 r., L.dz. Gw – 101/23, Zarząd Główny NSZZ Policjantów negatywnie ocenia przedłożony do zaopiniowania projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Powodem negatywnej opinii jest niezgodność zaprojektowanych rozwiązań (w szczególności wysokości poszczególnych mnożników w tabeli grup zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów) z zapewnieniami, jakie w dniu 5 grudnia 2022 r. otrzymali od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiciele związków zawodowych. Wzrost mnożników opiera się jedynie na wzroście kwoty bazowej o 7,8%, chociaż uzgodnienia w tym zakresie powinny uwzględniać wzrost o 9,36%. To powoduje, że obliczanie marcowej podwyżki w oparciu o zaproponowane dla poszczególnych stanowisk służbowych mnożniki kwoty bazowej daje niższy skutek niż to, co liczy „kalkulator” przygotowany przez Biuro Finansów KGP. Projekt nie uwzględnia też wskazówek, które w piśmie do Komendanta Głównego Policji określiła Pani Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA (L.dz. DB-W.0231.3.2022 z dn. 16.01.2023 r.) gdzie zaznaczono, że „wzrost uposażenia policjanta , w stosunku do roku 2022 wynosić będzie 9,36% ze skutkiem przechodzącym z tego tytułu na kolejne lata budżetowe”.

Odnosząc się do innych mankamentów, Zarząd Główny NSZZ Policjantów zgadza się z tym, co na temat zakresu projektowanych zmian powiedział Dyrektor Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP (L.dz. Kk-1538/1462/23 z dn. 25.01.2023 r.), krytycznie oceniając propozycję „przerzucenia” na wszystkich policjantów, kosztów związanych z podwyższeniem dodatków dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów proponuje, żeby w toku dalszych prac nad niniejszym projektem, oprócz projektu ustawy budżetowej na rok 2023 i ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej uwzględnić projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów ws. wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. Jest to bowiem rozporządzenie, które pozwoli na pełną realizację zobowiązań resortu w zakresie podwyżki na poziomie 9,36%, z uwzględnieniem skutków przechodzących na kolejne lata budżetowe. Mowa tu oczywiście o podwyższeniu wielokrotności kwoty bazowej ze wskaźnika 4,229 do 4,290, które będzie miało wpływ na tabelę mnożników zawartą w rozporządzeniu aktualnie opiniowanym.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź