Obydwie petycje złożone przez NSZZ Policjantów przyjęte przez Komisję ds. Petycji

ilustracja

Jak wcześniej informowaliśmy, dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji (PET)

Pierwszym tematem posiedzenia było:

  • Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (BKSP-145-544/19)

W posiedzeniu udział wziął Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Rozpatrzenie Petycji w sprawie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zreferował Przewodniczący Komisji, podkreślając, iż spełnia ona wymogi legislacji i wnioskuje o zmianę przepisów ustawy o Policji w zakresie wypłacania ekwiwalentów za urlopy na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018′. Przewodniczący podkreślił, iż opinia Biura Analiz Sejmowych do tej petycji jest pozytywna.

Przewodniczący udzielił głosu Rafałowi Jankowskiemu, który wyraził zadowolenie z faktu pozytywnej opinii  Biura Analiz Sejmowych i podkreślił, że zgodnie z wyrokiem TK świadczenia powinny być wypłacane, a niestety nie są, co rodzi w środowisku policjantów i emerytów policji, poczucie krzywdy. Przedłużanie okresu załatwienia tej oczywistej sprawy jest nieetyczne i niemoralne, szczególnie w sytuacji, gdy inne projekty dotyczące np. wprowadzenia w służbach pluralizmu związkowego, przechodzą przez ścieżkę legislacyjną w błyskawicznym tempie.Sprawa ta powinna być niezwłocznie załatwiona – zakończył.

Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienia przedstawiciela MSWiA

Dariusz Cichomski – Dyrektor Departamentu MSWiA, stwierdził jednoznacznie, że opinia MSWiA jest w tej sprawie także pozytywna. Opóźnienie wynika z braku uregulowania okresu przejściowego, co powoduje brak podstawy, brak normy prawnej do wypłacania ekwiwalentu. Sprawa jest prosta lecz generuje spore koszty. Jednak projekt tej normy prawnej już znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych i wkrótce powinien być gotowy.

Przewodniczący Komisji poprosił o sprecyzowanie terminu załatwienia sprawy w MSWiA, gdyż upływająca kadencja Sejmu uniemożliwia Komisji  inicjatywę ustawodawczą.

Dyrektor Cichomski ponownie potwierdził, że prosto z uzgodnień międzyresortowych, które mają się zakończyć na dniach, sprawa trafi pod obrady rządu bez zwłoki.

W tej sytuacji Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia Dezyderatu zobowiązującego MSWiA do niezwłocznego załatwienia tej sprawy.

Dezyderat został uchwalony jednogłośnie.

**********  

Następnie Komisja rozpatrzyła projekt dezyderatu w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą.

Projekt ten również krótko zreferował Przewodniczący Komisji. Stwierdził, iż sprawa jest tak oczywista, że należy treść tego dezyderatu przyjąć przez aklamację, co też się stało.

Dezyderat w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą został przez Komisję ds. Petycji przyjęty.

notował (jp)

fot. screen transmisji.

Nagranie do odsłuchania pod podanym linkiem:źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=6C2B1CF8699A641FC1258434002CCF77#

źródło: ZGNSZZP

Zostaw odpowiedź